Регулярна та особлива інформація

Положення про аудиторський комітет ТОВ «Хюндай Мотор Україна»

31.10.2019 No. 1

Це Положення визначає порядок організації та Діяльності аудиторського комітету підприємства, що становить суспільний інтерес, з обрання суб’єкта аудиторської діяльності щодо аудита річної фінансової звітності ТОВ «Хюндай Мотор Україна» відповідно до Закону України від 21.12.2017 року № 2258-VIII«Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності».

1. Аудиторський комітет ТОВ «Хюндай Мотор Україна», має забезпечити виконання наступних функцій:

1) інформування Загальних Зборів Учасників відповідно до законодавства, про результати обов’язкового аудиту фінансової звітності;

2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;

3) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Підприємства;

4) моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

5) оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту;

6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

2 Аудиторський комітет у своїй діяльності керується Законом України від 21.12.2017 року No 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», Конституцією та іншими законами України та нормативно-правовими актами, наказами ТОВ «Хюндай Мотор Україна» та цим Положенням.

3. Персональний склад аудиторського комітету визначається окремим наказом по підприємству ТОВ «Хюндай Мотор Україна» .

4. Це Положення, наказ про затвердження персонального складу аудиторського комітету, Порядок проведення конкурсу публікуються на офіційному веб сайті ТОВ «Хюндай Мотор Україна» за адресою в мережі інтернет www.hyundai.com.ua в рубриці «Про HYUNDAI».

5. Аудиторський комітет відповідно до покладених на нього функцій:

а) оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору;

б) складає протокол про висновки процедури відбору;

в) представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

6. Організаційною формою роботи аудиторського комітету є засідання, які скликаються головою. Засідання аудиторського комітету вважаються правомочними за умови присутності на них не менше половини членів комітету.

7. Узагальнені пропозиції та рекомендації щодо обрання щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності приймаються аудиторським комітетом відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови аудиторського комітету.

8. За результатами конкурсу Аудиторський комітет складає звіт про висновки процедури представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Узагальнені пропозиції підписуються усіма членами аудиторського комітету та протягом 5 робочих днів подаються на затвердження Загальним Зборам Учасників ТОВ «Хюндай Мотор Україна».